ออนซอนอำนาจเจริญ ตอน: 'First Love'
ROOM             : 6/10
ชื่อกลุ่ม            :หิมพานสตูดิโอ
ชื่่อเรื่อง            :  'First Love'
Link Youtube  : https://youtu.be/XQSwxtmt7oo
ไฟล์ บทประพันธ์และ Story Board (คลิก) 
 

สมาชิกในกลุ่ม ชื่อ-สกุล หน้าที่
1: นาย มณฒิวัฒฑ์ อัคฮาค นักแสดง
2: นางสาว พัชรินทร์ ตั้งตระกูล นักแสง
3: นางสาว ณัฐฐิญา ไตยทิพย์ดำรง นังแสดง/เขียนบท
4: นางสาว จิรัชญา ไชยดี นักแสดง
5: นาย พัชรกัญญ์ บุญเชิด นักแสดง/ผู้กำกับ
6: นางสาว จิตตราภรณ์ สายวรณ์ นักแสดง
7: นางสาว ธนกร ทิลารักษ์ นักแสดง
8: นางสาว อารียา ประธาน นักแสดง/เขียนบท
9: นาง มงคล ค้อทอง นักแสดง
10: นาย ปรัชญา แสงย้อย นักแสดง
11: นาย พงศกร นาสิงบุตร ช่างภาพออนซอนอำนาจเจริญ ตอน: Love is (รักคือ)
ROOM             : 6/8
ชื่อกลุ่ม            : เยลโล่สตูดิโอ
ชื่่อเรื่อง            : Love is (รักคือ)
Link Youtube  : https://youtu.be/JsvihGXFFJI
ไฟล์ บทประพันธ์และ Story Board (คลิก) 
 

สมาชิกในกลุ่ม ชื่อ-สกุล หน้าที่
1: อนิวัตน์ วงศ์จันทร์ ตำรวจ
2: สุธาวัลย์ ศิริสุข ผู้ถ่ายทำ/กำกับ
3: กิติยา ฤทธิทิศ นักข่าว
4: ศศิประภา ตาทิพย์ ผู้ให้สัมภาษณ์
5: อดิศร สายพฤกษ์ ผู้ถ่ายทำ/กำกับ
6: จุฑามาศ ศาสตราชัย น้องสาวพระเอก
7: ปนัทสร เกื้อกลิ่น ผู้ให้สัมภาษณ์
8: ศศิภา ลำพุทธา นักข่าว
9: ตรีชฎา โคตรอาษา ผู้ให้สัมภาษณ์
10: อาทิตยา พงศ์สุวรรณ นางเอก

ออนซอนอำนาจเจริญ ตอน:  Instagram
ROOM             : 6/8
ชื่อกลุ่ม            : เนื้อย่าง ชาบู สตูดิโอ 
ชื่่อเรื่อง            : Instagram
Link Youtube  : https://youtu.be/lDxqlZNyDDA
ไฟล์ บทประพันธ์และ Story Board (คลิก) 
 

สมาชิกในกลุ่ม ชื่อ-สกุล หน้าที่
1: นายศิรวิชญ์ แนวจำปา  นักแสดง/Subeng/staff
2: นางสาวกัญชนา กมลรัตน์  นักแสดง/staff
3: นายกฤตวัฒน์ โพธิ์แก้ว นักแสดง/staff
4: นางสาวปิยากร พรบุตร  นักแสดง/ผู้กำกับ/ถ่ายภาพ/ตัดต่อ
5: นางสาวจิศรานันท์ จารุจิตร  นักแสดง/staff
6: นางสาวสไบทอง จำใบ  นักแสดง/staff
7: นางสาวอุไรวรรณ สายสุด  นักแสดง/staff
8: นางสาวสุกัญญา ขันติกุล  นักแสดง/staff
9: นายรัชพลคำสมหมาย  นักแสดง/staff
10: นางสาวสุภัสสรา โอภาสวัฒนา  นักแสดง/Subeng/staff
ออนซอนอำนาจเจริญ ตอน:  บัวไม่พ้นตม
ROOM             : 6/13
ชื่อกลุ่ม            : บัวมีเดีย 
ชื่่อเรื่อง            : บัวไม่พ้นตม
Link Youtube  : https://youtu.be/glummi_r9Uc
ไฟล์ บทประพันธ์และ Story Board (คลิก) 
 

สมาชิกในกลุ่ม ชื่อ-สกุล หน้าที่
1: นายกิตติพัฒน์ ทุนทอง นักแสดงสมทบ
2: นางสาวงามศิริ  นามบุญเรือง นักแสดง
3: นายตันติกร  เห็มวัง นักแสดงสมทบ
4: นางสาวชนาภา  บาุลน ผู้ประพันธ์บท/นักแสดง
5: นายศุภชัย  สกุลสติกุล นักแสดง
6: นายภูมิปัญญา  แพนสิงห์ นักแสดงสมทบ
7: นายปฎินญา  รื่นเริง นักแสดง
8: นางสาวมัสลิสา  คำผุย นักแสดง
9: นางสาวกนิษฐา  คำตัน ถ่ายภาพ/ตัดต่อ
10: นางสาวมุทิตา  ทองวงษ์ ผู้ประพันธ์บท/นักแสดง
ออนซอนอำนาจเจริญ ตอน:  ตราบาปสีขาว
ROOM             : 6/1
ชื่อกลุ่ม            : ตราบาปสีขาว  
ชื่่อเรื่อง            : ตราบาปสีขาว
Link Youtube  : https://youtu.be/7c3uGeLdQ-g
ไฟล์ บทประพันธ์และ Story Board (คลิก) 
 

สมาชิกในกลุ่ม ชื่อ-สกุล หน้าที่
1: อรนิภา ภักดีกิจ นักแสดง
2: จริยา โฉมเฉลา นักแสดง
3: อัจฉราพร สิงห์แก้ว ผู้กำกับ ตัดต่อ 
4: นิภาวรรณ อินตะมา นักแสดง
5: นันทัชร ผ่องแผ้ว นักแสดง
6: ภานุชนาถ หวังผล นักแสดง
7: พลอยไพลิน แสงหิน นักแสดง
8: ศศิธร พิมเสน นักแสดง
9: สร้อยค่ำคูณ เสมอจันทร์ นักแสดง
10: นุสบา มีวงศ์ ันักแสดง
11: สริตา จอมแก้ว นักแสดง
12: อัญชลี โนนตูม นักแสดง


ออนซอนอำนาจเจริญ ตอน:  สัญญาของเพื่อน
ROOM             : 6/6
ชื่อกลุ่ม            : นาอุดมฟิล์ม  
ชื่่อเรื่อง            : สัญญาของเพื่อน
Link Youtube  : https://youtu.be/7ddNRkl2xeI
ไฟล์ บทประพันธ์และ Story Board (คลิก) 
 

สมาชิกในกลุ่ม ชื่อ-สกุล หน้าที่
1: อรนิภา ภักดีกิจ นักแสดง
2: จริยา โฉมเฉลา นักแสดง
3: อัจฉราพร สิงห์แก้ว ผู้กำกับ ตัดต่อ 
4: นิภาวรรณ อินตะมา นักแสดง
5: นันทัชร ผ่องแผ้ว นักแสดง
6: ภานุชนาถ หวังผล นักแสดง
7: พลอยไพลิน แสงหิน นักแสดง
8: ศศิธร พิมเสน นักแสดง
9: สร้อยค่ำคูณ เสมอจันทร์ นักแสดง
10: นุสบา มีวงศ์ ันักแสดง
11: สริตา จอมแก้ว นักแสดง
12: อัญชลี โนนตูม นักแสดงออนซอนอำนาจเจริญ ตอน:  คำสัญญา
ROOM             : 6/2
ชื่อกลุ่ม            : นาอุดมฟิล์ม  
ชื่่อเรื่อง            : คำสัญญา
Link Youtube  : https://youtu.be/cwzfWwyDa6o
ไฟล์ บทประพันธ์และ Story Board (คลิก) 
 

สมาชิกในกลุ่ม ชื่อ-สกุล หน้าที่
1: นส. สุวรีย์ สุระ นักแสดง
2: นส. อภิสมัย ไชยเสริฐ นักแสดง
3: นส. เกษราภรณ์ นามตาแสง เขียนบท
4: นส. ชาลิสา พิลาพันธ์ ตากล้อง
5: นส. ณัฐพร อรไชย ผู้กำกับ
6: นาย ศุภวิชญ์ ทัศบุตร ตัดต่อวิดิโอ
7: นส. กรกนก สีสด นักแสดง
8: นส. กมลวรรณ ปองดอง นักแสดง
9: นส. ศุภนิฎา ทองเบ้า นักแสดง
10: นส. วิไลวรรณ วงศ์ประชุม ผู้เขียนstorybord
11: นส. นัฐมล เที่ยงธรรม นักแสดง
ออนซอนอำนาจเจริญ ตอน:  Friend Ship
ROOM             : 6/10
ชื่อกลุ่ม            : Friend Ship studio   
ชื่่อเรื่อง            : Friend Ship
Link Youtube  : https://youtu.be/YI6tvkYxPzo
ไฟล์ บทประพันธ์และ Story Board (คลิก) 
 

สมาชิกในกลุ่ม ชื่อ-สกุล หน้าที่
1: นางสาวจุรีวรรณ  คำมา          นักแสดง
2: นางสาวสุภาพักต์ ลุสมบัติ นักแสดง
3: นางสาวพิมพิศา  คูณมา            นักแสดง    
4: นางสาวกรกนก  จันดาวงค์      นักแสดง   
5: นางสาวสุภัทธิดา  ไกยพันธ์      นักแสดง
6: นางสาวบุษบา  บุญหาญ นักแสดง
7: นางสาวณัฐพร  บุดดาวงค์ ตัดต่อวิดิโอ/นักแสดง       
8: นางสาวณัฐธิดา  สุขสาย ตัดต่อวิดิโอ/นักแสดง
9: นางสาวกิตติมา  ทองเสริม นักแสดง
10: นางสาวกิตติยา ทองเสริม     นักแสดง

ออนซอนอำนาจเจริญ ตอน:  Natgy Dory studio
ROOM             : 6/8
ชื่อกลุ่ม            : กลุ่ม PcG  
ชื่่อเรื่อง            : คนข้างๆ
Link Youtube  : https://youtu.be/Y5wsF2vu42o
ไฟล์ บทประพันธ์และ Story Board (คลิก)

 

สมาชิกในกลุ่ม ชื่อ-สกุล หน้าที่
1: น.ส.ภาวินี จตุพรฤกษ์ เพื่อนพลอย
2: น.ส.พสุดา บุญจิรัฐิติกาล เพื่อนร่วมห้อง
3: น.ส.พรปวีณ์ บุญหลง เพื่อนร่วมห้อง
4: น.ส.วริสรา วงสกุล เพื่อนร่วมห้อง
5: น.ส.เกวลิน เกษมสุข แฟนใหม่ต้อม
6: นายจัดเจน บัวศรี ต้อม(พระเอก)
7: น.ส.นรีกานต์กมล กมลฤกษ์ เพื่อนพลอย
8: น.ส.นันทนัช โคมทอง เพื่อนร่วมห้อง
9: น.ส.ภาวินี จตุพรฤกษ์ เพื่อนพลอย
10: น.ส.โชติมณี หวังผล พลอย(นางเอก)
11: น.ส.ศิริวรรณ บุญศรัทธา เพื่อนพลอย
12: น.ส.ศุภรดา บุตรดาจักร เพื่อนร่วมห้อง


ออนซอนอำนาจเจริญ ตอน:  Natgy Dory studio
ROOM             : 6/8
ชื่อกลุ่ม            : G-lnerd  
ชื่่อเรื่อง            : ความรักที่หายไปo
Link Youtube  : https://youtu.be/-v7kHiPEPAQ
ไฟล์ บทประพันธ์และ Story Board (คลิก) 
 

สมาชิกในกลุ่ม ชื่อ-สกุล หน้าที่
1: เรืองลดา เนตรวงค์ ช่างภาพ
2: ฑิตยา เกียรติพศิน ตัดต่อ
3: รัชณีย์ โล่ห์คำ ผู้กำกับ
4: มัทนา แสวงหา นักแสดง
5: รัชนีกร คำผาลา ช่างภาพ
6: สิริรัตน์ สิงห์สา นักแสดง
7: วริศรา สุชไชย นักแสดง
8: วชิรวิทย์ ทานะสินทร์ นักแสดง
9: สถิตย์พงษ์ พิมพ์หาร นักแสดง

ออนซอนอำนาจเจริญ ตอน:  ไม่คู่ควร
ROOM             : 6/11
ชื่อกลุ่ม            : LOVE FOREVER PRODUCTION  
ชื่่อเรื่อง            : ไม่คู่ควร
Link Youtube  : https://youtu.be/NZK_vpw9WYU
ไฟล์ บทประพันธ์และ Story Board (คลิก) 
 

สมาชิกในกลุ่ม ชื่อ-สกุล หน้าที่
1:นางสาวดวงพร  คูณสว่าง ผู้แปลภาษา,รับบทเป็นแม่ของเป้
2:นางสาวเพชราพร  บุญจั้ง  ผู้กำกับ,รับบทเป็นเจ้านายเอิร์น
3:นาวสาวจีราพร สวัสดิเจริญ     รับบทเป็น อาจารย์จีราพร
4:นางสาวเก็จมณี ดอกไม้    รับบทเป็นพนักงาน
5:นางสาวณัฐริกา บุญราช    รับบทเป็น ปราง(เพื่อนนางเอก)
6:นางสาวเดือนเพ็ญ สารสิมมา   รับบทเป็น เดือน(เพื่อนนางเอก)
7:นางสาวนฤทัย สุวะมาศ    รับบทเป็น เล็ก(เพื่อนนางเอก)
8:นางสาวธัญญลักษณ์ ทวีโครต  รับบทเป็น เมย์ (นางเอก)
9:นางสาวสุวรรณี สุเลิศ        รับบทเป็น แพน (เลขา)
10:นาวสาวอรทัย มั่นคง       รับบทเป็น เฟิร์น(น้องพระเอก)
11:นางสาวอุไรวรรณ โพเยีย รับบทเป็นพลอย (เพื่อนนางเอก),ผู้ตัดต่อ

ออนซอนอำนาจเจริญ ตอน: Natgy Dory studio
ROOM             : 6/13
ชื่อกลุ่ม            : Natgy Dory studio  
ชื่่อเรื่อง            : Fri(end)ship
Link Youtube  : https://youtu.be/oj6cGXm5SdI
ไฟล์ บทประพันธ์และ Story Board (คลิก)


สมาชิกในกลุ่ม ชื่อ-สกุล หน้าที่
1: นางสาวบุญญิสา เถาว์โมลา บัญชีและสวัสดิการกองถ่าย
2: นางสาวจริยาลักษณ์ ภักดี บัญชีกองถ่ายและสวัสดิการ
3: นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีเนตร ผู้กำกับศิลป์
4: นางสาวรัชยา ฉันทลักษ์ ผู้จัดการกองถ่าย
5: นางสาวสุคนธ์ทิพย์ อรบุตร ผู้จัดการกองถ่าย
6: นางสาววสุรมย์ บมขุนทด ช่างภาพเคลื่อนไหว
7: นางสาวพิชามณี ชนะศึก ผู้กำกับเสียง
8: "นางสาวมาริสา ทริชาติ " นักแสดงนำหญิง
9: นางสาวณัฐนรี ชมภูพื้น ผู้กำกับ ผู้ประพันธ์ และตัดต่อ
10: นางสาวโชติกา ทองเกษ ช่างภาพนิ่ง
11: "นายวสันตสิทธิ์ นางาม " นักแสดงนำชาย 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.
 
Copyright © 2015 ออนซอนANC
Distributed By Gooyaabi Templates